Spirit of Atlanta_150729_Annapolis-2343-(ZF-10205-93091-1-024)