Spirit of Atlanta_150729_Annapolis-2346-(ZF-10205-93091-1-022)